คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน "ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชน"

− Mar 13,2017 −

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการบริการวิชาการชุมชน  "ส่งเสริมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาอาชีพในชุมชน" ให้บริการแกชุมชนร่มไทร ร่วมกับ ชุมชนตลาดเก่าศาลายา ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนร่มไทร หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทฑมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: