WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  May
  09

   พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA”  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร”  ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ให้การต้อนรับและดร.เอราวัณ  ทับพลี ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  และการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว  โดยมีนักศึกษาปริญญาโทโครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA  นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และวิทยาลัยในเครือ จำนวน 100 คนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษที่อาคาร Sports Complex ชั้น 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2561

  − read more −
 • − Apr 06,2018 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมสนับสนุนเปิดการแข่งขัน “GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2561

  − read more −
 • − Apr 03,2018 −

  ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม

  − read more −

−May 21,2018−ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีสู่ครอบครัวม.กรุงเทพธนบุรีอย่างอบอุ่น

−May 21,2018−การประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

−May 09,2018−พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานพิธีเปิด “โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร

−May 08,2018−สัมมนาวิชาการการคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรมกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

−May 04,2018−ขอแสดงความยินดี พิธีรับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของนักศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 29

Read more