WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Oct
  07

  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับมอบโล่เกียรติคุณ จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในพิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 31 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) ความเป็นมาของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”                โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้                โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ดำเนินการรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ๒๑ รุ่น มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน ๔,๐๓๐ คน ครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน ๒,๐๕๒ ครอบครัว โดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ ๒ รุ่น คือ ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นละ ๒๔๐ คน ครูพี่เลี้ยง ๑๒ คน และครอบครัวอุปถัมภ์ ๑๒๐ ครอบครัว วัตถุประสงค์ของโครงการ                ๑)  เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง                ๒)  เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อ                      ชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                ๓)  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณสมบัติของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ                ๑)  เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ                ๒)  นับถือศาสนาอิสลาม                ๓)  อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี                ๔)  มีฐานะยากจน กำพร้า หรือขาดโอกาสทางสังคม                ๕)  มีความประพฤติเรียบร้อย                ๖)  มีภาวะความเป็นผู้นำ                ๗)  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง                ๘)  ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คุณสมบัติของครอบครัวอุปถัมภ์ที่รับเยาวชน                ๑)  เป็นครอบครัวที่ศรัทธาเลื่อมใสในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ประพฤติตนเหมาะสมและเคร่งครัดเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่นๆได้                ๒)  มีความสมัครใจ มีฐานะปานกลาง พัฒนาครอบครัว ประกอบอาชีพที่สุจริต สังคมยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ยาวชนได้เป็นอย่างดี                ๓)  มีบุตรธิดา หรือเยาวชนที่อุปการะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้ โดยเป็นเพศเดียวกันกับเยาวชนที่รับอุปถัมภ์จากจังหวัดชายแดนภาคใต้                ๔)  มีความสามารถ และมีเวลา ในการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในขณะที่พำนักอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข                ๕)  มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ไม่อยู่ในชุมชนแออัด เสี่ยงกับสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด                ๖)  ไม่มีประวัติที่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าของเถื่อน เป็นผู้มีอิทธิพลผิดกฎหมาย ค้ายาเสพติด ฯลฯ การดำเนินการคัดเลือกเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์                ๑)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนและครอบ ครัวอุปถัมภ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่                      มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางการศึกษาเป็น                      เลขานุการ                ๒)  มีผู้แทนของคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่ดำเนิน การ                ๓)  การพิจารณาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสทางสังคมเป็นจำนวนมาก

  − read more −
 • − Oct 11,2017 −

  หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − Oct 03,2017 −

  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช.

  − read more −

−Oct 15,2017−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แชมป์ "ยูนิเวอร์ซิตี้ คัฟ2017"

−Oct 15,2017−ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญช่วยน้องหมา ที่เกาะสุนัข อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

−Oct 11,2017−หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งพระราชา” ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

−Oct 07,2017−ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

−Oct 06,2017−รายวิชา และ ห้องสอบ เทียบโอนความรู้รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เทอม 1/60

Read more