คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญา
    สร้างนักบริหาร ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรปัญญา พัฒนาก้าวไกล

1.2 วัตถุประสงค์

       1.2.1 เพื่อผลิตผู้บริหาร และนักวิชาการ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี  ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารกิจการ

       1.2.2  เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ และผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการศึกษา และการวิจัยขั้นสูงได้ด้วยตนเอง

       1.2.3 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ

       1.2.4  มีความสามารถแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเอง

       1.2.5  สามารถนำองค์ความรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนได้อย่างเหมาะสม
       
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    (1)  เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
    (2)  เป็นบุคลากรทางวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
    (3) เป็นผู้ประกอบการ

 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: