สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Apr 20,2021 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 3 ตำแหน่ง ด่วนมาก

วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 3 ตำแหน่ง   รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติผู้สมัคร :  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) 425 คะแนน หรือ TOEFL (IBT)…
− Apr 20,2021 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 3 ตำแหน่ง ด่วนมาก

วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2564    คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รับสมัครอาจารย์ประจำ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี 3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP) 425 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) 40 คะแนน…
− Apr 19,2021 −

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 1. รับสมัครพยาบาล ทำงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ คุณสมบัติ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2. มุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อองค์กร  3. สามารถทำงานนอกเวลาได้ เงินเดือนทดลองงานเริ่มต้นที่ 20000 บาท หรือพิจารณาตามความเหมาะสม  ยื่น CV ที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th  หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อาทิตยา 0873705670  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 2. รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขาพยาธิวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก…
− Mar 22,2021 −

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ 3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน…