สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− May 21,2022 −

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาชีววิทยา

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาชีววิทยา DOWNLOAD
− May 18,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษา 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน: 1. แปลเนื้อหาตามที่อาจารย์สอนในคลาสเรียนเป็นภาษาไทย-จีน-ไทย  2. รักผิดชอบเอกสารนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วันอาทิตย์-พฤหัส เวลา 8.30 - 17.00 น.  - เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน (ช่วงทดลองงาน) หากผ่านการทดลองงาน 6 เดือนแล้ว เงินเดือนปรับเป็น 20,000 - 30,000 บาท/เดือน  คุณสมบัติ: ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี มีผล HSK ระดับ 5 ขึ้นไป ติดต่อ ID LINE :mean.yang
− Apr 25,2022 −

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้…
− Apr 01,2022 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…
− Mar 29,2022 −

ประกาศรับอาจารย์สาขาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ เงินเดือน : - ประเภท :   จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      2. หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นอาจารย์ 100 คะแนน  2. เสนอผลงานวิชาการ  เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กําหนด 30 นาที …