สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Jun 06,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานนักศึกษาจีน

คุณสมบัติ -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท ด้านภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ -สื่อสารภาษาจีนได้ -อายุ 25-40 ปี -ไม่จำกัดเพศ สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232
− May 23,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ล่ามแปลภาษาจีน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน: 1. แปลเนื้อหาตามที่อาจารย์สอนในคลาสเรียนเป็นภาษาไทย-จีน-ไทย 2. ล่ามในที่ประชุม 3. รับผิดชอบเอกสารนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 4. แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำราวิชาการ หลักสูตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 5.ประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจีน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี มีผลคะแนนสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไป - ทำงานสัปดาห์ละ…
− May 16,2023 −

รับสมัครอาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครอาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา           มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/การสื่อสารภาษาอังกฤษ/อังกฤษธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์  และ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/วรรณกรรมเปรียบเทียบ/การสื่อสารภาษาอังกฤษ/การแปล/ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ…
− Apr 28,2023 −

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้ 1.1 สาขาสรีรวิทยา (หากเชี่ยวชาญด้านประสาทสรีรวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 1.2 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) 1.3 สาขาชีวเคมี ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม