สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Aug 15,2019 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล) หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกล) ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
− Aug 08,2019 −

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา : จบปริญญาโท (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา) หรือจบปริญญาเอก (ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา ปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา) ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 081-920-8407  ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 02-800-6800 ต่อ 2164
− May 21,2019 −

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติ เป็นทันตแพทย์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน (ปริญญาโท, ปริญญาเอก, วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า) จากสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด…
− May 11,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัคร อาจารย์สอนภาษาจีนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์ คุณสมบัติ จบคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ)
− Apr 24,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครอาจารย์ อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ส่ง CV มาที่ [email protected]  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-370-5670, 02-800-6800 ต่อ 2030-2032 (ในวันเวลาทำการ) หมดเขตรับสมัคร 7 พฤษภาคม 2562