สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Nov 22,2020 −

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

ส่วนงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ - สามารถรับโทรศัพท์และตอบข้อซักถามได้ทุกประเภท - รับชำระเงินค่าเทอม และเงินรายได้อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ information@bkkthon.ac.th หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ห้องประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-8006800   
− Oct 29,2020 −

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ   -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง -มีความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมเป็นอย่างดี  -มีประสบการณ์ด้านการจ้ดการระบบฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  -สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถส่ง cv มาที่ it_center@bkkthon.ac.th หรือสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5
− Oct 26,2020 −

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาตร์ จำนวนหลายอัตรา

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  จำนวนหลายอัตรา มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านศิลปกรรมศาสตร์  มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี    สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครได้ที่สำนักบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สอบถามเพิ่มเติม 02-800-6800 ต่อ 1232 หรือ Email : hrm_btu@bkkthon.ac.th
− Oct 14,2020 −

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 คุณสมบัติอื่น ๆ 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด - มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้…
− Sep 23,2020 −

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 1 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวไทย จำนวน 2 อัตรา และอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ We are seeking qualified native -English teachers and Thai teachers. Applicants should have MA in education or related field and teaching, as follow:     Foreign applicants: 2 positions 1. Graduated with a master's degree in Teaching English as an International Language or ESL, or other related field.   2. Able to edit official documents in English. 3. Willing…