สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Feb 04,2023 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะบัญชี

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกสาขาการบัญชี 2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาขาการบัญชี หรือสัมพันธ์ (พิจารณาพิเศษ) 3. มีประสบการณ์สอน(พิจารณาเป็นพิเศษ) 4. มีน้ำใจ จิตอาสา มีความรับผิดชอบสูง และพร้อมเรียนรู้ สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232
− Jan 31,2023 −

รับสมัครเลขานุการอธิการบดี สำนักอธิการบดี

คุณสมบัติ 1. คุณวุฒิปริญญาโท 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีบุคลิกภาพดีและมนุษย์สัมพันธ์ดี สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น3 หรือ เมลล์ hrm_btu@bkkthon.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232
− Jan 28,2023 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำหัองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำหัองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ - จบปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ง CV ภาษาไทย ใบรายงานคะแนน (Transcript) เอกสารทางการศึกษา และคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล 081-639-9417 อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2032 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
− Nov 30,2022 −

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายอัตรา

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ หลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  3.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการสอน รายละเอียด ดังรายละเอียด 1.อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คุณสมบัติ 1.ไม่จำกัดเพศ 2.อายุไม่เกิน 65 ปี 3.สามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาได้ 4.สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือ สาขาวิชาสัมพันธ์ 5.มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย…