สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Sep 20,2022 −

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก https://bkkthon.ac.th/home/user_files/post/post-1879/files/a1.pdf    
− Sep 08,2022 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายอัตรา  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  2 หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ หรือวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ -มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด -มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ    คุณสมบัติอื่น ๆ -เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ -เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน…
− Sep 05,2022 −

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายตำแหน่ง

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรชรับสมัครอาจารย์ประจำ ดังนั้  -สาขาการจัดการ   1  อัตรา -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  1 อัตรา -สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า  1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องการจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรมการค้า 2 หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ หรือวิจัยด้าน การจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรมการค้า…
− Sep 01,2022 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา 2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์ 3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา 4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา 5.

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน ดังต่อไปนี้ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา 2. อาจารย์สาขาฟิสิกส์ 3. อาจารย์สาขาเภสัชวิทยา 4. อาจารย์สาขาสรีรวิทยา 5. อาจารย์สาขาชีวเคมี 6. อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ ปฏิบัติงาน: ภาควิชาพรีคลินิก คุณสมบัติทั่วไปของทุกตำแหน่ง: 1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) 2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการ หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ…
− Aug 31,2022 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 12 ตำแหน่ง ด่วนมาก

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครใน 4 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 ตำแหน่ง 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  3 ตำแหน่ง 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  3 ตำแหน่ง 4. สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน  3 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)  •สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล •สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา •สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน…