สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Jul 06,2021 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. มีผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข หรือทางด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 3. มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์ทำงานใน รพ.สต. จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ E-mail : hrm@bkkthon.ac.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-8006800 …
− Jun 27,2021 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2 ตำแหน่ง ด่วนมาก

วันที่ 27 เดือน มีถุนายม ปี 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง   รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร :  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3. หากมีตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ITP)…
− Jun 23,2021 −

ประกาศรับสมัครงานจำนวน 2 อัตตรา

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขาสรีรวิทยา คุณสมบัติ  จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยา จบปริญญาเอกสาขาสรีรวิทยา ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2030…
− Jun 07,2021 −

คณะแพทยศาสตร์ต้องการรับบุคลากร จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพปรีคลินิก รับสมัครอาจารย์สาขาฟิสิกส์ คุณสมบัติ 1.         จบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.         จบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์             ส่ง CV ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง ใบรายงานคะแนน (Transcript) และคะแนนภาษาอังกฤษ มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่…