สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Oct 12,2023 −

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้ 1.1 สาขากายวิภาคศาสตร์ 1.2 สาขาสรีรวิทยา 1.3 สาขาชีวเคมี 1.4 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1.5 สาขาพยาธิวิทยา 1.6 สาขาชีวสถิติ รายละเอียดเพิ่มเติม
− Oct 12,2023 −

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติประจำตำแหน่ง 1. จบปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา ขอบข่ายและหน้าที่การปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง 1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและจัดการการสั่งซื้ออุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ 3. ดูแลความเรียบร้อยของการใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน 4. ดูแลนักศึกษาในขณะเรียนปฏิบัติการ 5. ดูแลเรื่องการขอจองห้องปฏิบัติการ 6. ดำเนินการแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ…
− Oct 10,2023 −

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการเมืองการปกครอง คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง หรือสาขาใกล้เคียง เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์สอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
− Oct 06,2023 −

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี ตำแหน่งงาน ครูผู้สอน

ประกาศรับสมัครงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรีตำแหน่งงาน ครูผู้สอน คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการตลาด หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อส่งประวัติได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โทร 02-8006800-5 ต่อ 1232 หรือส่งทาง อีเมลล์   hrm_btubkkthon.ac.th