สมัครงาน

Bangkok Thonburi Jobs

สมัครงาน

− Jun 29,2020 −

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02…
− Jun 18,2020 −

รับสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2 ตำแหน่งด่วนมาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติที่ต้องการ การศึกษา จบปริญญาโท (ปริญญาตรีสาขาโยธา  ปริญญาโทสาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) จบปริญญาเอก (ปริญญาตรีสาขาโยธา ปริญญาโทสาขาโยธา ปริญญาเอกสาขาโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สนใจติดต่อ ผศ อุทัย อึ๋งเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรี 081-920-8407
− Jun 06,2020 −

รับสมัครอาจารย์ล่ามภาษามือไทย

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษาหรือ สาขาวิชาล่ามมือภาษาไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบุคลากร  02 8006800 ต่อ 1232  ส่งใบสมัครได้ที่ hrm_btu@bkkthon.ac.th
− Jun 06,2020 −

รับสมัครอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 อัตรา

 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เจ้าหน้าที่การพยาบาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  2.อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 3.ผู้ช่วยพยาบาล คุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล ทั้ง 3 ตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายบุคลากร 02 8006800 ต่อ 1232  ส่งเอกสารสมัครงาน hrm_btu@bkkthon.ac.th