Bangkokthonburi University History

Background of the University

                           

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/ผู้รับใบอนุญาต
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร  
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พลโท เจริญ เบญจาทิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

นพ.พิชญา นาควัชระ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

อรุณี ม่วงน้อยเจริญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

พันตำรวจโท ทพ. พจนารถ พุ่มประกอบศรี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิ