BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY HISTORY

Background of the University

                           

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/ผู้รับใบอนุญาต
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร  
นายกสภามหาวิทยาลัย  
 

 

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พลโท เจริญ เบญจาทิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

นพ.พิชญา นาควัชระ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

อรุณี ม่วงน้อยเจริญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

พันตำรวจโท ทพ. พจนารถ พุ่มประกอบศรี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม บุษบาบาน 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย