คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้

              สร้างบัณฑิต ผลิตนักบริหารงานด้านโลจิสติกส์ มุ่งมั่นสู่องค์การสากล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีสมรรถนะในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

2.ความสำคัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญ ดังนี้

              ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ  การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือ    ถึงมือผู้บริโภค

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านคลังสินค้า

2. ด้านการขนส่ง

3. ด้านการกระจายสินค้า

4. ด้านการวางแผนการผลิต  

5. การจัดซื้อจัดจ้าง 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: