ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี อาคารคณะรัฐศาสตร์ 1605 02-431-5394
เลขาธิการดณะ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 1602 02-431-5383
ห้องพัก อ.รัฐประศาสนศาสตร์ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 1603
ห้องพัก อ.การเมืองการปกครอง อาคารคณะรัฐศาสตร์ 1604
ห้องพักอาจารย์ดุษฎีบัณฑิต อาคารดุษฎีบัณฑิต 1200
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ pub_ad@bkkthon.ac.th
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง pol_sci@bkkthon.ac.th
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต pub_master@bkkthon.ac.th
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต pub_phd@bkkthon.ac.th