คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 21,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในแต่ละสาขา

− read more −
− Sep 12,2021 −

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม “โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์"

− read more −
− Sep 12,2021 −

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (แม่ไก่) หัวข้อ “เคล็ดลับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอทุน”วิทยากร รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

− read more −