คณะพยาบาลศาสตร์

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา

สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)  ณ ปี 2569

1.บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2.การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

พันธกิจ

1.มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2.มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

3.มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ

4.   มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา

ความรู้ดี  มีคุณธรรม  ผู้นำสุขภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสุขภาพ

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2.วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  “ผู้นำด้านสุขภาพที่โดดเด่นทางด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและมุ่งสู่มืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีพันธกิจรับผิดชอบในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการหล่อหลอมสร้างสรรค์นักศึกษาพยาบาลที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม โดยคณาจารย์ทุกท่าน จากทุกรายวิชา รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผ่านการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดังนี้

 1. ผู้นำด้านสุขภาพ
  กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านสุขภาพ
 2. โดดเด่นทางด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
  เรียนรู้ ใฝ่รู้ รอบรู้ ในการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในหน่วยงานแต่ละแห่งที่มีผู้ปฏิบัติงาน
 3. มุ่งสู่มืออาชีพ
  กระตือรือร้น มีพลังมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ให้เกิดความเชี่ยวชาญและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเน้น จุดเด่น เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  “จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำสุขภาพ”

จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำสุขภาพ หมายถึง เป็นผู้นำทางสุขภาพ ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งมีจิตใจที่เอื้อต่อการช่วยเหลือผู้อื่น

 

1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการรับรู้ของสมาชิกในองค์กร

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการกำหนด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นทิศทางการบริหารงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

                      1.3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ ร่วมกัน

                      1.3.2 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ ร่วมกับอาจารย์คณะพยาบาล ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 และแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2560 -2562 

1.3.3 ถ่ายทอดปรัชญา และวิสัยทัศน์ ในที่ประชุมคณาจารย์ และบุคลากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ติดประกาศให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบ 

2.นโยบายและวัตถุประสงค์

 2.1 นโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ

4.ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

5.พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

6.กำหนดให้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

7.สนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการแก่สังคม

8.สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

9.สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

10.ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

2.2 วัตถุประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

       เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

 1. สามารถอธิบายศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
 2. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
 3. สามารถสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน              ในทุกระดับของภาวะสุขภาพ และทุกระดับของสถานบริการพยาบาล
 4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้การพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 5. มีความคิดอย่างเป็นระบบและความคิดแบบมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหา     อย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
 6. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม
 7. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล
 8.  แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและผู้ตามทางสุขภาพ สามารถบริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับ            สหวิชาชีพ
 9. แสดงออกซึ่งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย                  และภาษาอังกฤษ มีการแสดงออกเหมาะสม
 10. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและ  ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอื้ออาทรและมีจิตบริการ
 11. เป็นผู้นำทางสุขภาพ ที่โดดเด่นด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและมุ่งสู่          มืออาชีพ  (อัตลักษณ์บัณฑิต)

 

 

                

3.โครงสร้างการบริหารองค์กร

3.1 โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานภายในองค์กร

การบริหารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดีดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 2 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และหัวหน้า กลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชาได้แก่

1.กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

2.กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3.กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

4.กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว และชุมชน

5.กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 13,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

− read more −
− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

− read more −
− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

− read more −