คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เริ่มแรกมีจำนวนทั้งหมด ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจได้พัฒนาหลักสูตรโดยเปิดสอนทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๙ หลักสูตร ได้แก่  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 

ปรัชญา 

เสริมปัญญา พัฒนาคน เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวนำทางวิชาชีพ” สอดคล้องปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม
 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้เป็นคณะหรือหน่วยศึกษา เป็นผู้ก้าวนำทางวิชาชีพ ที่มีจริยธรรม สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปณิธาน

คณะบริหารธุรกิจมีปณิธาน มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหาร การจัดการเรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การเข้าถึงความเป็นเลิศของความรู้เฉพาะทาง และความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศที่ทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาที่ดี เพื่อนำไปสู่การมีทั้งความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพต่อไป  โดยได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกทั้ง ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สังคมและประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ (Mission)

คณะบริหารธุรกิจได้กำหนดภารกิจตามหลักพันธกิจการบริหารอุดมศึกษา ดังนี้

 1. การเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ และภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Global competence)สามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีคุณธรรมและรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ
 2. การวิจัย คณะบริหารธุรกิจจะสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต
 3. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน คณะบริหารธุรกิจจะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดทำการสอนหรือผลจากการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจให้แก่ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคมประเทศชาติ
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะบริหารธุรกิจจะส่งเสริมสนับสนุนและจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และอัจฉริยะของบรรพบุรุษในทางสุนทรียภาพและภูมิปัญญาสืบไป จะให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ของคณะบริหารธุรกิจ (Objective)

คณะบริหารธุรกิจ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานที่ตั้งไว้ เพื่อ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสะพานเชื่อมเผยแพร่ข่าวสารแบบไร้พรมแดนในทางสร้างเสริมคุณประโยชน์แก่สังคม
 5. ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  มุ่งเน้นการศึกษาด้วยการปลูกจิตสำนึก  ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งต้องรักและหวงแหนมรดกล้ำค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ

 1. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 2. มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะบริหารธุรกิจให้สามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรม
 3. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
 4. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ที่เพียงพอเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 5. มุ่งเน้นพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
   

 โครงสร้างการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Aug 17,2023 −

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

− read more −
− Sep 26,2022 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนาบรรยายพิเศษ "การสร้างเพจเพชบุค ยุค2022"

− read more −
− Aug 14,2019 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

− read more −
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: