คณะนิติศาสตร์

The Faculty of Law

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และมีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ รวมทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์กร สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
  2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความร ู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ ทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนอยู่ในกรอบ จรรยาบรรณและรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดี 
  3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Aug 08,2022 −

ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56

− read more −
− Oct 12,2019 −

แสดงความยินดีกับ นายวิชาญศักดิ์ ก้องสนั่น นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้สอบผ่านได้รับใบอนุญาติให้เป็นทนาย

− read more −
− Nov 27,2017 −

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายทั่วไป

− read more −