BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY HISTORY

Background of the University

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1. ปรัชญา 

สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

 

2. ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

 

3. วิสัยทัศน์

           1.   บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

           2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

           3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           4. ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

           5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 

4. พันธกิจ

        1. มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศรวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ

        2. มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

        3. มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ

        4. มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

        5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป                    

 

5. จุดมุ่งหมาย

        1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทักษะ ประกอบด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีชีวิตบนความพอเพียงมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และพัฒนาสมรรถนะ
สู่สากล

        2.  เพื่อมีผลงานวิชาการที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง สมควรส่งเสริมเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและการแข่งขันของประเทศ

        3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการ และมีคุณภาพทางสังคมโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

        4.  เพื่อทำนุบำรุง เสริมสร้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

        5.  เพื่อบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล

 

6. อัตลักษณ์ของบัณฑิต

“ บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”

 

7. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

               “ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ ”

 

                “บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ

 

                “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ” หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ โดยมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ในแต่ละศาสตร์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีศักยภาพพร้อมมุ่งสู่มืออาชีพ