คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี International Business Management(International Program)

1. Name of Curriculum

       Thai        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

       English    Bachelor of Business Administration in International

                     Business Management (International Program)

 

2. Name of Degree

      Thai        Full Name                 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

      Abbreviated Name                   บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)  

      English   Full Name                  Bachelor of Business Administration

               (International Business Management)

                                                   Abbreviated Name B.B.A. (International Business Management)

 

3. Major              

      International Business Management

 

4. Required credits

      132 credits

 

5. Curriculum Characteristics

5.1 Form of Degree

      Undergraduate degree (Bachelor degree 4 years program)

5.2 Language of Instruction        

      English        

                5.3 Qualification Requirements                 

          Thai and International students, Completed M.6 or Grade 12 or its equivalent. Students

must have fair level of literacy of the English Language.

                5.4 Cooperation with other universities  

                      This program is BTU’s program

                5.5 Degrees offered to the graduates

                     One degree of one major

 

6. Curriculum Status and Approval Process

            6.1 It is a 2015 new curriculum.

            6.2 Start from the first semester of academic year 2015 (August 2015).

6.3 The Bachelor of Business Administration in International Business Management was

approved by the sub-committee during the first monthly meeting 1/2015 on Wednesday, the 1stof April 2015. 

             6.4 The Committee of Academic Council agreed to the proposal at the 4/2014 meeting on Monday the 11th May 2015.

             6.5 The curriculum was approved by the university council at the 10/2015 meeting on Tuesday the 19th May 2015, at the 11/2015 meeting on Tuesday the 23rd June 2015 and at the 12/2015 meeting on Thursday the 23rd July 2015.

 

7. The Ability to implement/promote the curriculum

The curriculum is ready and available to offer a high standard and quality lectures in the area of International Business Management starting in the academic year 2017.

 

8. Career Opportunities of the graduates:

                Besides pursuing graduate studies in their designated field, International Business Management can readily secure managerial positions in multinational corporations in such areas as import/exports, operations and sales, logistics and business development. Opportunities also exist in international business and strategic management as well as entrepreneurial endeavors. After graduated from this field, the graduates will have following career opportunities:

                8.1 Graduates can also work within the entrepreneurship service sector providing consulting, advisory, financial service or other supporting services in the enterprise sector. Opportunity to work in the government sector, private business sector and multinational companies.

                8.2 Graduates equipped with the tools and successfully start and drive forward their own ventures.

                         8.2.1 To develop their work experiences in the service industry such as import/export, aviation, finance, tourism and hospitality etc.

                         8.2.2 To make them aware of international organizations, rules and regulations to follow before taking a company to the international level.

                         8.2.3 To develop their mindset to become an entrepreneur, encourage an import-export career and manage logistics systems within their business.

                         8.2.4 To prepare students to get ready to work as policy makers or become International Business leaders in analysis, also to develop their interaction skills in the area of foreign policies and affairs.

                         8.2.5 To develop students to become scholars, economy policy makers and analysts

                         8.2.6 To develop students to become civil servants who responsible in communication with international organizations. 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: