หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

กลุ่มงานบริหาร

ปรัชญา

“พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ มุ่งมั่นก้าวไกล เต็มใจบริการ”

พันธกิจ

กลุ่มงานบริหาร เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ของวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ประสานงานภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีพันธกิจ ดังนี้

 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และประสานกับคณะและหน่วยงานอื่น ในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
 3. ดูแล และปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้สะอาดและสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
 4. ดูแลรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไม่ให้เกิดความสูญหายและสูญเสีย
 5. ดูแลและจัดสรร การใช้ยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริการแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
 2. เพื่อดำเนินการตามภารกิจของวิทยาลัย ด้านการพัฒนางาน พัฒนาบุคลากร
 3. เพื่อประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว และตรวจสอบได้

นโยบาย

 1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของวิทยาลัย
 2. มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
 4. พัฒนาระบบงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้