คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน
ภาษาอังกฤษ  Master of Business Administration Program in Sustainable Logistics and Supply Chain Management
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน)
                   ชื่อย่อ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน)
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Master of Business Administration(Sustainable Logistics and Supply Chain Management)
                   ชื่อย่อ M.B.A. (Sustainable Logistics and Supply Chain Management)
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
     1 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     2 ผู้จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     3 ที่ปรึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืน
     4 นักวิชาการหรือนักวิจัย
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: