คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

                    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักจัดการมืออาชีพ มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และจรรยาบรรณการประกอบอาชีพในการจัดการธุรกิจสุขภาพ

ความสำคัญ

                    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติทางด้านการจัดการทั่วไป และทางด้านการจัดการใน

สาขาวิชาชีพทางธุรกิจสุขภาพให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการมีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ  มีความพร้อมในการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางนวัตกรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และประโยชน์ส่วนรวม

การจัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ เน้นการตอบสนองต่อสังคม และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะมีการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพ  ด้วยความมุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์  และตระหนักถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม อีกทั้งยังสนับสนุนพันธกิจในด้านงานวิจัย  บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการจัดการธุรกิจสุขภาพดังต่อไปนี้

1. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลา มีความสำนึกในจรรยาอาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและจิตสาถานะ (Public Mind)

2. ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการด้านการจัดการทั่วไปและการจัดการธุรกิจสุขภาพ และสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนงาน ติดต่อสื่อสารและ ประสานงาน ติดตามประเมินผล พร้อมนำเสนอต่อผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนา

3. ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น สามารถจัดการความขัดแย้งโดยใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นวัฒนธรรมคุณภาพเป็นสำคัญ

4. ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

5. ผู้สำเร็จการศึกษา มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม

6. ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพ (Professionalism) หมายถึง มีความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติ ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจสุขภาพ และวิเคราะห์บริบทของการจัดการธุรกิจสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ได้อย่างเหมาะสม

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: