BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY HISTORY

Background of the University

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่สุด คือ ประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ในประกาศฉบับนี้ได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
       ในด้านที่เกี่ยวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ซึ่งระบุว่า “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
      จากมาตรฐานที่กำหนดข้างต้น ในประกาศดังกล่าวได้ระบุตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้เช่นกัน โดยลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไว้ดังนี้

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
 2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
 3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ
 4. เป็นผู้ที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ตามสิทธิที่พึงมีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษย์โลกโดยส่วนรวม

      เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติ หน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
 2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
 3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. ในส่วนของ “มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม”