คณะรัฐศาสตร์

Political Science

        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีแนวทางสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คือ “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม” โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมบูรณ์ครบถ้วน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เปิดสอนในระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะรัฐศาสตร์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียน การสอน เพื่อรองรับความต้องการแก่สังคมในเขตพื้นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างปัญญา สร้างผู้นำ สร้างเสริมคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม สร้างค่านิยม ดำรงความเป็นไทย” 

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นแหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(Mission)

 1. ด้านการจัดการศึกษา คณะรัฐศาสตร์จะพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทางด้านรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ให้มีความรู้ มีคุณธรรม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคม
 2. ด้านการวิจัย คณะรัฐศาสตร์จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรเพื่อให้มีการทำวิจัยทางรัฐศาสตร์ และให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป
 3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะรัฐศาสตร์จะขยายขอบเขตและรูปแบบการให้บริการความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรู้และคุณธรรม
 4. ด้านการพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกให้ประชากรชาว-รัฐศาสตร์ และนักศึกษาให้คำนึงถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มบทบาทให้มีการแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมให้ประจักษ์แก่ชุมชน และสังคม อย่างภาคภูมิใจ
 5. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี คณะรัฐศาสตร์ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน การให้บริการ การบริหารงาน ในคณะรัฐศาสตร์  
 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์การ คณะรัฐศาสตร์ จะพัฒนาระบบบริหารทั้งด้านโครงสร้าง อัตรากำลัง การเงินงบประมาณ และระบบสินทรัพย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจที่จะดำเนินการในทุกด้าน
 7.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา และจะพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่ว

วัตถุประสงค์ของคณะรัฐศาสตร์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเมืองการปกครองทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งภายในและต่างประเทศ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

เป้าหมาย

การจัดการเรียนการสอน  การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและมีจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพเป็นสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Apr 30,2023 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์หัวหิน RIVIERA ฝั่งตะวันตก”

− read more −
− Apr 01,2023 −

งานสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงาน 2DPA 16 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

− read more −
− Mar 02,2023 −

โครงการ " ปลัดอำเภอ Academy " หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 2566 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2566

− read more −