ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 28,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ครั้งแรก เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ พร้อมพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างยั่งยืน ศ.ดร.เหลี้ยว เซินจี (Professor Liao Shenji) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล (Fujian Polytechnic Normal University) และรศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Cooperation Agreement)…
− Sep 27,2022 −

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน  ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา       พล.อ.สุรชาติ  จิตต์แจ้ง  ประธานรุ่น หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า  พร้อมคณะมาศึกษาดูงานด้านความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ทั้งในด้านการส่งเสริม  การพัฒนา  และการบริหารจัดการทางด้านการกีฬาของ…
− Sep 26,2022 −

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนักศึกษาจีน  และนักศึกษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว…
− Sep 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Sep 22,2022 −

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมี ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะ  ในโอกาสที่คณะทำงานดังกล่าวเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …