ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 11,2020 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวก มอบหมวกและดวงประทีป และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี  ทุนจิตอาสา  และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
− Aug 31,2020 −

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือสานฝันเยาวชน พัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ ประจำปี 2563

 ท่าน ธันว์  บุณยะตุลานนท์  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ท่าน รวมพร  เกตุทัต  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พล.ต.ต.รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ  ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมแถลงข่าวถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี …
− Aug 24,2020 −

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา9.00-12.00น. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาลให้การต้อนรับ บรรยาย และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพและพยาบาลไทย ณ สภาการพยาบาล
− Aug 08,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

รับสมัครบุคคลภายนอกข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ค่าาสมัคร 500 บาท เปิดเรียน 3 เมษายน2564 .............................................................................................................. กลุ่ม 1 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.เปิดเรียนวันที่ 3เมย.64 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18-40 ปี 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และ ไม่เกิน 70 กก. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ…
− Aug 08,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป ค่าสมัคร 1,000 บาท   .................................................   คุณสมบัติการสมัคร 1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00 รายวิชาที่สอบคัดเลือก ความรอบคอบ - ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ...................................................…