คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

                “ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

                “นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

                “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Feb 26,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019"

− read more −
− Feb 27,2019 −

โครงการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 หัวข้อ การออกแบบลวดลายเทคนิคการมัดย้อม และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Sep 10,2018 −

วิชาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ การออกแบบกระเป๋าจากกระดาษลูกฟูก

− read more −