คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

                “ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

                “นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

                “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Jul 12,2022 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

− read more −
− May 23,2022 −

การจัดการองค์ความรู้การวิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์สู่การผลิตผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์และการออกแบบอย่างเป็นระบบ

− read more −
− May 17,2022 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การปรับคุณภาพดินพื้นบ้านสำหรับใช ้ในงาน เครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักอาจารย์และนักศึกษาทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

− read more −