คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

                “ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มี องค์ความรู้ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

                “นักสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

                “ศิลปินและนักออกแบบมืออาชีพ”

                หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Aug 17,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การจัดการองค์ความรู้การออกแบบโปสเตอร์นำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการด้วยโปรแกรม (Illustrator)

− read more −
− Feb 22,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การตั้งชื่อภาษามือศิลปินตะวันตก (ยุคศิลปะสมัยใหม่)

− read more −
− May 13,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

− read more −