คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

         “เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคคล สร้างสรรค์และประยุกต์ศิลป์ ส่งเสริมคุณธรรม”

ปณิธาน (Determination)

         คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีองค์ความรู้ ทักษะ ปัญญา สามารถประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติด้วยคุณธรรมจริยธรรม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Identity)

         “นักปฏิบัติสร้างสรรค์และการจัดการศิลปกรรมอย่างมืออาชีพ”

หมายถึง เรียนรู้ สร้างสรรค์ การจัดการศิลปกรรมสู่ นวัตกรรม บนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

เอกลักษณ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Uniqueness)

         “สร้างสรรค์และการจัดการด้านศิลปกรรมมืออาชีพ”

หมายถึง สร้างสรรค์และการจัดการด้านศิลปกรรมด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ ผลงานมีมาตรฐานเป็นเชิงประจักษ์ สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Jul 17,2023 −

ศัพทานุกรมไทย – จีน เกี่ยวเนื่องการจัดการศิลปกรรม

− read more −
− Jul 17,2023 −

การจัดการองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์สู่การยื่นขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

− read more −
− Jul 12,2022 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

− read more −