ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 1505
ห้องพักรองคณบดี อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 1502
ห้องพักหัวหน้ากลุ่มวิชา อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 1503
ห้องพักอาจารย์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 1501
เลขานุการคณะฯ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 1504
คณะพยาบาลศาสตร์ nursing@bkkthon.ac.th