คณะดุริยางคศาสตร์

  ประวัติความเป็นมา

     คณะดุริยางคศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2554 คือริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554โดยใช้หลักสูตรคณะดุริยางคศาสตร์ สาาขาสหวิทยาการดนตรี  ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื้่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (ดศ.บ.)              คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพทางปัญญา ฝึกนักศึกษาให้ยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามคติพจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

         ปรัชญา   “ดนตรีสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ”

         วิสัยทัศน์ 
       
  คณะดุริยางคศาสตร์เป็นคณะทางดนตรีที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ ฝีมือ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  มุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าในสังคมโลก  มุ่งรักษา ส่งเสริม และพัฒนาดนตรีของชาติให้ยั่งยืน 

         พันธกิจ

         คณะดุริยางคศาสตร์ได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้
         1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นคนดี
         2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี ทางดนตรีและศิลปะการแสดงตลอดจน 
             สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ สังคม และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
         3. ให้บริการทางวิชาการดนตรี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
             เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
         4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
         5. สร้างเครือข่ายและให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                                                     
  เช็คผลการเรียน                                ดนตรีอาเซี่ยน โดย รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง                   
  ลงทะเบียนออนไลน์                                                                                                                  
  กระดานสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Mar 04,2017 −

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาดนตรีพี่น้องร้องเพลง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Jan 14,2016 −

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุนดนตรี เรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559

− read more −
− Nov 24,2015 −

คณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

− read more −