คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

− Aug 14,2019 −

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ  เรื่อง CSR ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากร ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง 14209 ชั้น 2 อาคาร 14 คณะบริหารธุรกิจ

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: