ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี, เลขานุการคณะฯ อาคาร14 2115,2105
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคาร14 bu_com@bkkthon.ac.th
สาขาวิชาการตลาด อาคาร14 market@bkkthon.ac.th
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาคาร14 ind_ma@bkkthon.ac.th
สาขาวิชาการจัดการ อาคาร14 mamage@bkkthon.ac.th
สาขาการจัดการการกีฬา อาคาร14 sport_man@bkkthon.ac.th
หลักสูตร ปริญญาโท , ปริญญาเอก 2104
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต bu_master@bkkthon.ac.th
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต bu_phd@bkkthon.ac.th