ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
คณบดี, เลขานุการคณะฯ อาคาร14 2115,2105
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาคาร14 [email protected]
สาขาวิชาการตลาด อาคาร14 [email protected]
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาคาร14 [email protected]
สาขาวิชาการจัดการ อาคาร14 [email protected]
สาขาการจัดการการกีฬา อาคาร14 [email protected]
หลักสูตร ปริญญาโท , ปริญญาเอก 2104
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [email protected]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต [email protected]