คณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

"  บุคลิกภาพงาม     เลิศล้ำคุณธรรม     ผู้นำด้านภาษา     พัฒนาวิชาการ  "

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น

 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่สังคมส่งเสริมงานวิจัย    

 เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมพันธกิจ ( Mission )

คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดภารกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ สูง                   
  2. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน                                             
  3. บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรใน ชุมชน                       
  4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคม                                                                                   
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

 ติดต่อเรา   :                             คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

                           16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

                                         โทรศัพท์ 0-2431- 5380   โทรสาร 0-2431-5380

                                         (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30น.-17.30 น.) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Feb 22,2021 −

สาขาวิชาการโรงแรม

− read more −
− Feb 22,2021 −

กิจกรรมภาษาไทยในงานในงาน ศตวรรษกาลรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

− read more −
− Sep 13,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “BTU Tourism and Hotel Fest 2017” 13 ก.ย.นี้

− read more −