คณะศิลปศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

"  บุคลิกภาพงาม     เลิศล้ำคุณธรรม     ผู้นำด้านภาษา     พัฒนาวิชาการ  "

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้นำในการบริหารจัดการการศึกษาวิชาการและวิชาชีพมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น

 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการแก่สังคมส่งเสริมงานวิจัย    

 เพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมพันธกิจ ( Mission )

คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดภารกิจการดำเนินงานไว้ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการปลูกฝังให้มีความอุตสาหะ รู้จักค้นคว้า วิเคราะห์ใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ สูง                   
  2. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนชุมชน                                             
  3. บริการวิชาการชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรใน ชุมชน                       
  4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคม                                                                                   
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

  ดร.สมพงษ์  สุเมธกชกร             คณบดี คณะศิลปศาสตร์
 ติดต่อเรา   :                             คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

                           16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

                                         โทรศัพท์ 0-2431- 5380   โทรสาร 0-2431-5380

                                         (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30น.-17.30 น.) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 13,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงาน “BTU Tourism and Hotel Fest 2017” 13 ก.ย.นี้

− read more −
− Sep 06,2017 −

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)

− read more −
− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาทดสอบปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร

− read more −