คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

สร้างนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพเพื่องานธุรกิจ   ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมนำสู่สังคม

ความสำคัญ

          เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ  อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                1.   นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ

                2 .  นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

                3.   โปรแกรมเมอร์/ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

                4.   นักออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ

                5.   ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์

                6.   นักแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                7.   ผู้จัดการด้านคอมพิวเตอร์

                8.   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

                9.   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

                10.  ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์

                11.  ตัวแทนขายไอที

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: