คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดย ฯพณฯ ดร.ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง  ประธานบริหาร และ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  จึงกำหนดให้มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555 และได้รับอนุมัติความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์วิสูตร กองจินดา  คณบดี  ได้กำหนดนโยบายต่างๆ และหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของคณะ

ปรัชญา (Philosophy)      

"นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างคน คนสร้างชาติ"

วิสัยทัศน์  (Vision)              

เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งสู่สากลอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ(Mission)    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามุ่งเน้น  พัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ  บริการสอนด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีการกีฬา การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์    

มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการกีฬา

เอกลักษณ์   

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาคน  สู่มืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Apr 24,2019 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

− read more −