คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชญา

" คุณธรรรม นำความรู้  คู่เทคโนโลยี"
 

ปณิธาน

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฎิบัติ  ภารกิจ ให้เป็นไปตาม ปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมุ่งมั่นในการสั่งสม  แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ  จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนสำนึก  รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรมีการค้นคว้าวิจัย ทางด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความหวงแหนมรดกอันล้ำค่าของชาติ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีความรักษามัคคี อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญมั่นคงและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ้งเน้นพัฒนาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ บริการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้บริการวิชาการแก่สังคม  อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีมีดังนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีโดยมุ่ง ให้บัณฑิตมีความรู้คู่ คุณธรรมมีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านวิชาการ 
  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Feb 15,2017 −

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในยุค 4G

− read more −
− Aug 28,2015 −

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ The Hacker

− read more −
− Jul 23,2014 −

มอบของขวัญปีใหม่ท่านอธิการ ปี2556

− read more −