คณะสาธารณสุขศาสตร์

นพ.กำจัด รามกุล
คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์

 

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

      ภาษาอังกฤษ:        Bachelor of Public Health Program in Public Health

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ชื่อเต็ม (ไทย):        สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

                ชื่อย่อ (ไทย):         ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

                ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Public Health (Public Health)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.P.H (Public Health)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มีความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้พิจารณาเห็นว่าการเปิดการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำให้สุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได้ 

ปรัชญาหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคน การสาธารณสุข กระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงภูมิหลัง สังคม และวัฒนธรรม โดยมีความเชื่อในองค์ประกอบทางการสาธารณสุข ดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ และสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดรักษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะนักการสาธารณสุข นักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ หรือผู้ตามที่ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

                1.  เป็นนักวิชาการสาธารณสุข

                2.  นักวิชาการควบคุมโรค

                3.  นักวิชาการสุขาภิบาล

                4.  นักระบาดวิทยา

                5.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงสาธารณสุข

                6.  นักวิชาการ ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

                7.  นักวิชาการ ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล

                8.  ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคเอกชน

                9.  ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพอนามัย

                10. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Mar 17,2019 −

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

− read more −
− Mar 17,2019 −

บายเนียร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

− read more −
− Mar 17,2019 −

คณบดีพบนักศึกษาทุกชั้นปี

− read more −