คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:        Bachelor of Public Health Program in Public Health

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ชื่อเต็ม (ไทย):        สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

                ชื่อย่อ (ไทย):         ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)

                ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Public Health (Public Health)

                ชื่อย่อ (อังกฤษ):    B.P.H (Public Health)

 

ประวัติความเป็นมา

          คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2554 ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 และได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2554 จำนวน 70 คน มีรองศาสตราจารย์ระวิวรรณ แสงฉาย เป็นคณบดี และมีอาจารย์ผู้สอนประจำในระยะแรกจำนวน 7 ท่าน นอกจากนี้หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน

สีประจำคณะ : สีชมพูอมส้ม

 

ปรัชญา

 ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันทางการศึกษา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสาธารณสุข มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีวิสัยทัศน์

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อม และเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบท โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกส์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ และสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดรักษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะนักการสาธารณสุข นักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ หรือผู้ตามที่ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

                1.  เป็นนักวิชาการสาธารณสุข

                2.  นักวิชาการควบคุมโรค

                3.  นักวิชาการสุขาภิบาล

                4.  นักระบาดวิทยา

                5.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงสาธารณสุข

                6.  นักวิชาการ ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

                7.  นักวิชาการ ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล

                8.  ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคเอกชน

                9.  ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพอนามัย

                10. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Oct 01,2022 −

การคัดแยกขยะมูลฝอย

− read more −
− Sep 18,2022 −

มกธ. จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

− read more −
− Jul 27,2021 −

การจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −