หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน

ประวัติความเป็นมา 

กลุ่มงบประมาณและการเงิน วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 
2551  โดยเป็นการรวมของ  2  หน่วยงาน  คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับสำนักงบประมาณและการเงิน ซึ่งมีอาจารย์ชัยสิน  สุขวิบูลย์  รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชา      

ปรัชญา   ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ กลุ่มงบประมาณและการเงิน 

ปรัชญา 

วางระบบงบประมาณอย่างคุ้มค่า    เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่จุดหมาย

วิสัยทัศน์

กลุ่มงบประมาณและการเงิน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ  ด้านการเงิน  การคลัง  และการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 

พันธกิจ 

  1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านงบประมาณ  พัสดุ  การเงินและการบัญชี  รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ แก่ทุกหน่วยงาน 
  2. ทำหน้าที่กำกับและควบคุมงบประมาณ  ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและสถาบัน 
  2. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิก-จ่ายเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
  3. จัดทำระบบบัญชี  งบประมาณเงินรายได้  ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
  4. สนับสนุน  ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการบัญชี  และเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  5. เป็นศูนย์กลางของข้อมูล  ข่าวสารด้านการเงิน และเทคโนโลยี