คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Dec 17,2017 −

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Dec 13,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− read more −
− Dec 12,2017 −

การสอบปากเปล่าในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− read more −