คณะนิเทศศาสตร์

Communication Arts

ปรัชญา " พัฒนาความคิด จิตใจใฝ่คุณธรรม กิจกรรมล้ำเลิศ "

ปณิธาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยเน้นการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการ ด้านทักษะในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

วิสัยทัศน์  

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสังคม สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาด้านวิชาการมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 

คณะนิเทศศาสตร์ ได้กำหนดภารกิจหลักไว้ดังนี้

 1. การเรียนการสอน คณะนิเทศศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ มีสมรรถนะสากล (Global competence) สามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ จัดการศึกษาในรูปของความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   
 2. ด้านกิจกรรมและพัฒนานิสิตนักศึกษา  มุ่งพัฒนากิจกรรมที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการทำกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ
   
 3. การวิจัย  คณะนิเทศศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย เพื่อแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันและของประเทศ 
   
 4. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาที่เปิดทำการสอน หรือผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสำนึกต่อสังคม
   
 5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ คณะนิเทศศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
   
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์

บัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร์พึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ดังนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
  ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 3. มีภาวะผู้นำ อดทน สู้งาน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพกฎระเบียบของสังคม
 4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
 5. มีทักษะทางการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักวิเคราะห์สาร กลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้สื่อ
  และนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 13,2022 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดทำโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"

− read more −
− Aug 08,2022 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล"

− read more −
− Jun 01,2021 −

งานปฐมนิเทศ สัมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเนิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −