คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล

บทเรียน / แผนการสอน

บทเรียน

หัวข้อ เอกสาร
วิชาเทคโนโลยีฐานข้อมูล Download
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Download
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ nodocument
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล Download
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Download
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Download

แผนการสอน

หัวข้อ เอกสาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ nodocument
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม nodocument
ระบบจัดการฐานข้อมูล nodocument
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น nodocument
เทคโนโลยีฐานข้อมูล nodocument
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Download
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: