คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Business Administration  Program in Business Computer

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม      บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

                            ชื่อย่อ      บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม      Bachelor of Business Administration (Business Computer)                                                      

                           ชื่อย่อ       B.B.A. (Business Computer) 

 


 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: