คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอล

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
         
1.1 รหัสหลักสูตร
          25511131106482

          1.2 ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
          ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer of Digital

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล)

          ชื่อย่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล)

          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration(Business Computer of Digital)

          ชื่อย่อ B.B.A. (Business Computer of Digital)


 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: