คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ            Master of Business Administration Program in Business  Administration


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย               ชื่อเต็ม    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

     ชื่อย่อ      บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 

ภาษาอังกฤษ            ชื่อเต็ม    Master of Business Administration (Business Administration)

     ชื่อย่อ     M.B.A. (Business Administration)


 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: