Business Administration

Master's Degree Master of Business Administration Program

Curriculumชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program
 

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master  of  Business  Administration (M.B.A.)
 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)รับรอง
 2. ไม่เป็นผู้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบคัดเลือก

 

ระบบการศึกษา

เป็นระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา

 

การสำเร็จการศึกษา

แผน ก (2)              

 • ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เสนอวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ (ปากเปล่า)

แผน ข

 • ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการสอบ "การศึกษาค้นคว้าอิสระ" (3 หน่วยกิต)
 • สอบผ่านการสอบประมวลความรู้
   
วิทยานิพนธ์

นักศึกษาจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ต้องเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ำกว่า 3.00 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจำจำนวนอย่างน้อย 2 คน ในกรณีที่จำเป็นอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มาเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีกจำนวน 1 คน แต่ต้องมีอาจารย์ประจำเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอย่างน้อย 1 คน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเมื่อเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องเสนอคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาจัดทำวิทยานิพนธ์ต่อไปเมื่อนักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ต้องดำเนินการทำวิทยานิพนธ์โดยใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน ให้แล้วเสร็จและต้องยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนเมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว ให้จัดวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 เล่ม การสอบวิทยานิพนธ์ให้สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากยังสอบวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ หมายถึง วิชาที่แสดงการทำงานเป็นรายบุคคลที่แสดงความสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและมีข้อสรุปการสอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป เป็นองค์คณะกรรมการในการสอบซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำวิชาในฐานะเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ โดยอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบันการศึกษาได้


การสอบประมวลความรู้

นักศึกษาแผน ข ต้องสอบประมวลความรู้ นักศึกษาจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ได้จะต้องศึกษาผ่านรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 

โดยคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย
 1. คณบดี/ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นประธาน
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ
 3. อาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ

การสอบประมวลความรู้ให้สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้ายังสอบไม่ผ่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต