คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทเรียน / แผนการสอน

วิชา เทคโนโลยีเว็บ รหัสวิชา IT230 (Web Technology)

หัวข้อ เอกสาร
Project_Basic_TEST Download
Test_Basic_GUI Download

วิชา การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

หัวข้อ เอกสาร
บทที่ 1 เรื่องแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย Download
บทที่ 2 วิธีการเลือกหัวข้องานวิจัยและการกำหนดปัญหางานวิจัย Download
บทที่ 3 การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจับและการกำหนดตัวแปร Download
บทที่ 4 การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ใบงานที่ 4) Download
บทที่ 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (ใบงานที่ 5) Download
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) Download
การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวณ (Analysis Variance :Anova) Download