คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Science in Information Technology

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                        ชื่อย่อ     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ      B.Sc. (Information Technology)