คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ความสำคัญ

            คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ  ความเชี่ยวชาญทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร  ที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จริง  สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ  สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  เสียสละ  และเป็นแบบอย่างที่ดี  ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ “คุณธรรมดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใส่ใจนวัตกรรม นำสู่มาตรฐานวิชาชีพ”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล              

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีเจตคติที่ดี  และตระหนักในความสำคัญในศาสตร์ที่ได้ศึกษามา

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบมีวินัย  ความซื่อสัตย์  คุณธรรม  และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถศึกษาต่อในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาใกล้เคียง

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ดูแลคลังสินค้าและการขนส่งสินค้า

2. นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

4. นักเขียนแบบและงานออกแบบวิศวกรรม

5. ผู้ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน

6. ผู้จัดการควบคุมภาพในโรงงาน

7. นักพัฒนาระบบอัตโนมัติ

8. ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  •