คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน

ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ปรัชญา 

          “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ และวิชาการด้านอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล”

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives : PEOs)        

          1. เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน ตามยุทธศาสตร์      การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2561-2580

          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเข้าทดสอบความรู้หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (โรงงานและอาคาร) ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด

          3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 4 ด้าน             ซึ่งสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          1. นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพลังงาน

          2. นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานอุตสาหกรรมและพลังงาน

          3. นักเขียนแบบ และงานออกแบบผังโรงงาน

          4. ผู้จัดการ/ผู้ควบคุมดูแลระบบพลังงานในโรงงานและอาคาร

          5. ผู้จัดการ/ผู้ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพในโรงงาน

          6. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานและงานอุตสาหกรรม

          7. สมัครเข้ารับราชการ