คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                   คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.   ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย                            หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

              ภาษาอังกฤษ                      Doctor of  Business Administration Program in Business Administration

 

2.   ชื่อปริญญา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม        บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

                       ชื่อย่อ       บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม         Doctor of  Business Administration (Business Administration)

                       ชื่อย่อ       D.B.A. (Business Administration)

 

3.  วิชาเอก

              บริหารธุรกิจ

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                48 หน่วยกิต

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: