คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

 

  • ชื่อเต็มภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  • ชื่อย่อภาษาไทย  :  บธ.บ. ( การตลาด )
  • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration ( Marketing )
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  B.B.A. ( Marketing )

 

หลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

      1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  32   หน่วยกิต

           1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์        10  หน่วยกิต

           1.2  กลุ่มวิชาภาษา                                                12  หน่วยกิต

           1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           10  หน่วยกิต

      2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต

           2.1  กลุ่มวิชาแกน              45  หน่วยกิต

           2.2  กลุ่มวิชาชีพ                51   หน่วยกิต

                  2.2.1  วิชาเอกบังคับ               33  หน่วยกิต

                  2.2.2  วิชาเอกเลือก                18   หน่วยกิต

     3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

     4.  การฝึกปฏิบัติงาน (ไม่นับหน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องฝึกการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้กับงานในสถานการณ์จริงในสาขาวิชาการตลาด ในหน่วยงานสถาบันภาครัฐหรือภาคธุรกิจของเอกชน เพื่อให้มีผลการฝึกงานทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง (สามารถนำประสบการณ์จริงเทียบเคียงได้)

 


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: