คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration Program in Industrial Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

                        ชื่อย่อ      บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม    Bachelor of Business Administration (Industrial Management)

                        ชื่อย่อ      B.B.A. (Industrial Management)

 


 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: