Business Administration

Bachelor’s Degree Four years Industrial Management

Curriculumชื่อปริญญา

                ชื่อเต็มภาษาไทย                   : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)

                ชื่อย่อภาษาไทย                    : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

                ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ              : Bachelor  of  Business  Administration  (Industrial  Management)

                ชื่อย่อภาษาอังกฤษ               : B.B.A. (Industrial  Management)  

 

หลักสูตร 4 ปี

                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              ไม่น้อยกว่า            134         หน่วยกิต

               

โครงสร้างของหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          ไม่น้อยกว่า            32           หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                             10           หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                                             12           หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                               10           หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไม่น้อยกว่า            96           หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                               45           หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                                                                 51           หน่วยกิต

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ                                                                    33           หน่วยกิต

        2.2.2 วิชาเอกเลือก                                                                    18           หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไม่น้อยกว่า              6           หน่วยกิต

4.การฝึกปฏิบัติงาน (ไม่นับหน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องฝึกการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้กับงานในสถานการณ์จริงในสาชาวิชาการ

จักการอุตสาหกรรม ในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจของเอกชน เพื่อให้มีผลการฝึกงานทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง