คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกกรุงเทพธนบุรี ได้พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฝ่าซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

− Dec 07,2014 −


รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: