หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สถาบันภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

  1. สามารถDownload ใบสมัครได้ที่นี่หรือมารับด้วยตัวเองได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. กรอกใบสมัครสอบให้เรียบร้อย
  3. ไฟล์รูปภาพ ไฟล์JPG/JPEGขนาด20-100KB ตั้งชื่อไฟล์ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

-รูปภาพหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว
-ฉากหลังสีฟ้าหรือสีขาว
-รูปภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
-รูปภาพต้องเป็นทางการ เนื่องจากจะนำไปติดบนใบผลสอบ

  1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

ระดับการสอบHSK

ค่าใช้จ่าย

HSK ระดับ 1

500 บาท

HSK ระดับ 2

700 บาท

HSK ระดับ 3

900 บาท

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

5.ชำระค่าสอบโดยการโอนผ่าน Mobile Banking เข้าบัญชี

ชื่อบัญชี      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ธนาคาร       ธนาคารกรุงเทพ

สาขา           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เลขที่บัญชี   047-8-00001-1
*ระบุชำระค่าสอบHSKระดับ....พร้อมชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีที่ต้องการสอบ

6.ส่งไฟล์ใบสมัครสอบพร้อมแนบไฟล์รูปภาพ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาการชำระค่าสมัครพร้อมระบุชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ ระดับHSKที่สมัครสอบ วันที่สอบ มาที่ E-mail:1746349905@qq.com

หมายเหตุ ศูนย์สอบจะตอบกลับอีเมล์ภายใน1-3 วันทำการ หากส่งเรียบร้อยแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ รบกวนผู้สมัครแจ้งทางสถาบันให้ทราบอีกครั้ง

7. เนื่องจากที่นั่งสอบมีจำนวนจำกัด รบกวนผู้สมัครสอบถามกับศูนย์สอบทุกครั้งก่อนการสมัครติดต่อ  Facebook:ศูนย์สอบ HSK มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตารางวัน-เวลาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSKแบบอินเตอร์เน็ต

ครั้งที่

วันที่จัดสอบ

วันที่รับสมัคร

วันที่หมดเขตรับสมัคร

วันที่ประกาศ ผลสอบ

1

07/03/2020

เสาร์

23/01/2020

23/02/2020

23/03/2020(เต็ม)

2

21/03/2020

เสาร์

08/02/2020

08/03/2020

06/04/2020(เต็ม)

3

09/05/2020

เสาร์

26/03/2020

26/04/2020

25/05/2020(ยกเลิก)

4

19/09/2020

เสาร์

05/08/2020

05/09/2020

12/10/2020*(ยกเลิก)

5

17/10/2020

เสาร์

07/09/2020

26/09/2020

02/11/2020

 

 

*เนื่องจากเป็นวันหยุด วันประกาศผลสอบเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์
หมายเหตุ สนามสอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดสอบเฉพาะวันเสาร์

การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน HSK ทั้งหมด 6 ระดับ

HSK ระดับ1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน 150 คำ

HSK ระดับ2    เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 300 คำ

HSK ระดับ3    เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสื่อสารได้ในประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน ด้านการทำงาน การติดต่อขั้นพื้นฐานด้วยคำศัพท์ภาษาจีน 600 คำ

HSK ระดับ4   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างเข้าใจและราบรื่นด้วยคำศัพท์ภาษาจีน 1,200 คำ

HSK ระดับ5  เหมาะสำหรับผู้ที่สื่อสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือดูรายการภาษาจีนต่างๆได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีน 2,500 คำ

HSK ระดับ6   เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแสดงความคิดของตนเองออกมาได้ทั้งในรูปแบบการพูด และรูปแบบการเขียน และรับข่าวสารภาษาจีนผ่านการอ่านและการฟัง โดยเข้าใจง่ายและรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำ

 

*สถานที่สอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตึกอธิการบดีชั้น 5  ผู้สมัครที่ไม่ได้นำใบสมัครสอบมาส่งด้วยตัวเอง ในวันสอบจริงกรุณานำใบสมัครสอบ พร้อมติดรูป และสำเนาบัตรประชาชน มาให้ด้วยค่ะ

 

รายละเอียดการเข้าห้องสอบและเวลาสอบ

1.ตารางเวลาเข้าห้องสอบและเวลาสอบ

ตารางเวลาเข้าห้องสอบ

ระดับHSK

เวลาเข้าห้องสอบ

HSK246

08.20 น.

HSK135

12.50 น.

 

เวลาในการสอบแต่ละระดับ

 

 

2.ในวันสอบผู้เข้าสอบ HSK ทุกท่านควรปฏิบัติดังนี้ 

2.1 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบ

2.2 ทางศูนย์สอบจะจัดเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบให้และแจกให้ผู้เข้าสอบในวันสอบ *ผู้เข้าสอบไม่ต้องปริ๊นท์มาเอง

2.3 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  หากเป็นนักเรียนให้แต่งชุดเครื่องแบบนักเรียน

2.4 ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ  smartwatch  เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิสอบทันที

2.5 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานภายในห้องสอบ

*ผู้สมัครที่ไม่ได้นำใบสมัครสอบมาส่งด้วยตัวเอง ในวันสอบจริงกรุณานำใบสมัครสอบ พร้อมติดรูป และสำเนาบัตรประชาชนมาให้ด้วยค่ะ

 

3.การตรวจผลสอบทางระบบออนไลน์

        ผู้สอบสามารถตรวจผลสอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn หลังจากวันสอบตามกำหนดวันที่มีแจ้ง โดยกรอกรหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ

4.การรับใบประกาศผลคะแนนสอบ HSK

        ใบประกาศผลคะแนนสอบ HSK จะส่งมาถึงประเทศไทยหลังจากวันสอบประมาณ 2 เดือน ผู้สอบสามารถรับใบประกาศผลคะแนนสอบด้วยตัวเองได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศ ฝ่ายดูแลการสอบวัดระดับภาษาจีนHSK  วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00-17.00 น. กรุณาโทรเข้ามาแจ้งก่อนทุกครั้ง  เพื่อความสะดวกในการรับผลสอบ

     สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันภาษาต่างประเทศฝ่ายดูแลการสอบวัดระดับภาษาจีนHSK มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  Facebook:ศูนย์สอบ HSK มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เบอร์ติดต่อ02-8006800 ต่อ4002

 


Back