ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 29,2018 −

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คุณสมบัติผู้สมัคร  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในนามบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) ส่งได้ 1 ผลงาน (โดยสติ๊กเกอร์ 1 เซ็ต 8 คาแร็คเตอร์) ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และส่งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.senate.go.th …
− Aug 28,2018 −

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท  และปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2560  รวมทั้งสิ้น  2,489 คน           ในการนี้มี พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร  นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา …
− Aug 21,2018 −

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

  ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560            ในการนี้มี ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีฝึกซ้อมผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต …
− Aug 20,2018 −

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อ "เถ้าแก่รุ่นใหม่ กดไลค์รัวๆ"

"เถ้าแก่รุ่นใหม่ กดไลค์รัวๆ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.จิรพันธ์ สกุณา นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ อังกูร วงศ์กลธูต Digital Media Consultant ผู้แต่งหนังสือ แสนไลค์คุณทำได้ หนังสือขายดีอันดับ 1 หมวด IT  ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-15:00 น ณ ห้องประชุม I118 อาคาร International Building มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Aug 09,2018 −

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http://url.ie/12jug และแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ [email protected] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th