ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 17,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Sep 13,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับโล่เชิดชูเกียรติ สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น

 ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมือง  โดยสำนักงาน กศน.กทม.  พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เข้ารับโล่ดังกล่าว  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันเครือข่ายผู้สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น …
− Sep 13,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี  2562  แก่บุคลากรของมหาวิทยาฯ  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพ  สาธารณสุข  และบริการทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด  โดยมีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์  ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจวัดสายตา  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ  ตรวจโรคเฉพาะทางหลายรายการ …
− Sep 11,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.สถิตย์  นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี  ได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2561  โดย รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน…
− Sep 10,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับ พร้อมผู้บริหาร ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.สถิตย์  นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี …