ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

− Sep 18,2023 −

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  มอบนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ  การวิจัย และการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการในทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วนของสังคม  
        นโยายดังกล่าวถือเป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย  การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม  การจัดการฝึกอบรม  การจัดกิจกรรมวิชาการ  รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนผลงานทางวิชาการ  รวมทั้งการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  และการฝึกอบรมอาชีพร่วมกัน  เพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านวิชาการ  ประสบการณ์  ทักษะวิชาชีพ  และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต  และถือเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งในเชิงนโยบาย และการดำเนินงานด้วย  
        จากความสำคัญด้านนโยบายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  โดย ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุษบาบาน  ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และนายเผด็จ  เปล่งปลั่ง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  พร้อมด้วย ดร.โสพัฒน์  โสภาภิมุข  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และ ดร.กนกอร  โฉมเฉลา  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวด้วย  โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยาน  และแสดงความยินดีกับทั้งสองหน่วยงานในโอกาสนี้ด้วย
        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ หรือต่อยอดทางธุรกิจได้ 
       นอกจากนี้ บทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจากความร่วมมือทางวิชาการ  ยังจะก่อให้เกิดการบูรณาการเชิงการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาคประชาชน  องค์กรเอกชน  และหน่วยงานภาครัฐให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต  
        อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  จึงมีความพร้อมทั้งสิ่งสนับสนุนการศึกษา  และบุคลากร  คณาจารย์  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะอาชีพทุกด้านให้กับประชาชนในชุมชน และสังคม  เพื่อนำไปสู่การขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต    
        ในการนี้  มีผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back