ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Nov 27,2023 −

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท ……………………………………………………………….. คุณสมบัติผู้สมัคร         1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                …
− Nov 22,2023 −

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ( รับตรงรอบแรก) ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร           1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย          …
− Nov 18,2023 −

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา  2566  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ  และเสื้อประจำสาขา  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข …
− Oct 30,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

          ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสถานประกอบการ  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทิศทางของตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนบริบททางสังคมในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป           นอกจากนี้  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ …