ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 16,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564
− May 12,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการวิชาชีพ จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” ลงนาม MOU ด้านการศึกษาทวิภาคี พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน

 ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาวิชาการในหลากหลายมิติ  เพื่อให้คณาจารย์  และบุคลากรของเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกระดับของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการสร้างโอกาสการเพิ่มความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้  ประสบการณ์  และทักษะวิชาการวิชาชีพ  โดยเฉพาะการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งถือเป็นความสำคัญเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ประการหนึ่งด้วย        …
− May 10,2023 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

มกธ.เปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ  พร้อมจับมือสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ลงนาม MOU ร่วมส่งเสริมวิชาการมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ                   ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  และ ผศ.ดร.ทนพ.นพดล  พันธุ์พานิช  นายกสมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสงี่ยม  บุษบาบาน …
− May 01,2023 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566        ภาคเรียนที่ 1  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่               วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1.…
− May 01,2023 −

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2565

        ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้แก่  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย           นอกจากนี้ …