ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 08,2022 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล"

           คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล" ในอังคารที่ 9 สิงหาคมนี้เวลา 13.30 -17.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ 1 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Aug 06,2022 −

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

     กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บริเวณลานกลางแจ้ง หน้าคณะทันตแพทยศาสตร์และอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลล์ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565  ในซักซ้อมการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  และ  ในวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  ในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  ตามรายละเอียด 
− Aug 01,2022 −

กสส.จับมือ มกธ. จัดอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา

    กสส.จับมือ มกธ. จัดอบรม “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน” สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรทางการศึกษา         กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กสส.) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปขยายผลในสถานศึกษา  สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลากร …
− Aug 01,2022 −

มกธ.จัดปฐมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งมอบ iPad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นพ. อรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย…
− Jul 26,2022 −

มกธ.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ “รักน้อง” ส่งเสริมความรักสามัคคี

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้สืบทอดมรดกด้านความรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565  …